New Stiler 15cm CE wood chipper

PDF
new Stiler 15cm CE wood chipper
new Stiler 15cm CE wood chipper
new Stiler 15cm CE wood chipper image 2
new Stiler 15cm CE wood chipper image 3
new Stiler 15cm CE wood chipper image 4
new Stiler 15cm CE wood chipper image 5
new Stiler 15cm CE wood chipper image 6
new Stiler 15cm CE wood chipper image 7
new Stiler 15cm CE wood chipper image 8
Interested in the ad?
1/8
PDF
€3,759
Gross price, VAT – 23%
PLN 16,000
≈ $4,033
€3,056.10
Net price
Contact the seller
Brand:  Stiler
Model:  15cm CE
Type:  wood chipper
Year of manufacture:  2023
Net weight:  300 kg
Location:  Poland Opalenica
Placed on:  more than 1 month
Seller stock ID:  CEDRUS RB05
Description
Capacity:  6 m3/h
Fuel tank:  6 l
Engine
Brand:  Loncin G420F
Power:  15 HP (11.03 kW)
Fuel:  petrol
Volume:  420 cm³
Number of cylinders:  1
Euro:  Euro 5
Axles
Number of axles:  1
Condition
Condition:  new
More details
VIN:  CEDRUS RB05

More details — New Stiler 15cm CE wood chipper

English
CEDRUS RB05 PRO-HE CHIPPER BRUSH REBAK WITH HYDRAULIC FEEDER RB 05 12cm / 15 KM CEDRUS RB05 PRO-HE

COMBUSTION SHREDDER CHIPPER FOR BRANCHES WITH HYDRAULIC FEEDER

CEDRUS RB05 PRO-HE

12 CM / 15 KM

CEDRUS RB05PRO-HE is a machine with a hydraulic branch feeder. A roller with teeth, driven by a hydraulic pump, is responsible for feeding the branches. Using the lever, you can change the direction of rotation of this roller or stop it, i.e. you can withdraw the branch from the knives. The speed of feeding or rotation of this roller is also adjustable. This solution is especially useful with branched limbs, branches with spikes, thorns, etc. The cutting system is not only two fixed knives on the disc, but also 10 shredding knives. The branches are fed to 2 blades (and a counter knife), which are initially cut material. Then the clippings go to a system of 10 blades on the cutting disc, which shreds the material to a given size. The hydraulic system has a capacity of 4 liters. Loncin G420F engine with key start.

The CEDRUS RB05PRO-HE petrol shredder is an efficient machine designed to work with branches with a diameter of up to 12 cm. The CEDRUS RB05PRO-HE shredder is a machine designed for chipping branches with a diameter of up to 120mm. It is equipped with an efficient Loncin engine with a capacity of 420 cm3 with a cast iron cylinder sleeve and transistor ignition. The durable construction of the working device with a hydraulic feeder allows up to 6 m3 of branches to be shredded within an hour. The engine drives the working system using two drive belts. The drive shaft has bearings and is equipped with calipers to facilitate the maintenance of the machine. The shredder can be easily transported thanks to large wheels and a car hitch. The safety of the operator is ensured by switches which, in the event of danger, will turn off the engine, and thus stop the working drum.

Product Characteristics:

- powerful Loncin G420F engine with a cast iron sleeve,

- durable working device with two cutting knives,

- safety during work, thanks to the operator's safety switches,

- easy transport of the machine thanks to pumped wheels and a car hitch,

- adjustable discharge deflector,

- wide feeder opening with rubber preventing the chip from being thrown towards the operator,

- drum shaft with bearings for easy maintenance of the machine,

- strong, stable structure,

- availability of spare parts

Professional high-power combustion shredder with a hydraulic feeder and electric start for shredding the material up to 12 cm.


Technical data:

- Engine manufacturer: Loncin
- Engine model: G420F with electric start
- Maximum power: 15 HP
- Power: 9.0kW / 3600 rpm / min
- Engine capacity: 420 cm3
- Fuel tank capacity: 6.5 liters
- Oil pan capacity: 1.1 l
- Max branch diameter: 15 cm
- Cutting system: 2 knives on the disc + 1 counter blade + 10 grinding blades
- Knife dimensions: 2 x 200mm
- Disc drive: 2 x V-belt
- Capacity: 6m3 / h
- Hydraulic system: 4 L
- Feed roller rotational speed: 0 - 600 rpm, max 240NM
- Shaft: bearing with grease nipple
- Rotation speed of the blade: 2000rpm
- Tires: 16x6.5-8
- Safety switches: 2
one at the inlet,
the second is at the cutting element
- Hydraulic feeder: YES
- Adjustable discharge chimney: YES
- Ball hitch for the car / Quad: YES
- Machine weight: 293 kg
- Additional advantages: inflatable wheels, car hook, adjustable chimney, safety switches
Show the whole comment
CEDRUS RB05 PRO-HE Štěpkovací kartáč REBAK S HYDRAULICKÝM PODAVAČEM RB 05 12cm / 15 KM CEDRUS RB05 PRO-HE

SPALOVACÍ DRŤOVAČ Štěpkovač PRO VĚTVÍ S HYDRAULICKÝM PODAVAČEM

CEDRUS RB05 PRO-HE

12 CM / 15 KM

CEDRUS RB05PRO-HE je stroj s hydraulickým podavačem větví. O podávání větví se stará válec se zuby, poháněný hydraulickým čerpadlem. Pomocí páky můžete změnit směr otáčení tohoto válečku nebo jej zastavit, t.j. můžete vytáhnout větev z nožů. Rychlost podávání nebo otáčení tohoto válce je také nastavitelná. Toto řešení je užitečné zejména u větvených končetin, větví s hroty, trny apod. Řezacím systémem jsou nejen dva pevné nože na kotouči, ale i 10 drticích nožů.Větve jsou přiváděny na 2 čepele (a protinože), které jsou zpočátku řezaným materiálem. Poté se odřezky přenesou do systému 10 nožů na řezacím kotouči, který rozdrtí materiál na danou velikost. Hydraulický systém má kapacitu 4 litry. Motor Loncin G420F se startováním na klíč.

Benzínový drtič CEDRUS RB05PRO-HE je výkonný stroj určený pro práci s větvemi o průměru až 12 cm. Drtič CEDRUS RB05PRO-HE je stroj určený pro štěpkování větví do průměru 120 mm. Je vybaven účinným motorem Loncin o objemu 420 cm3 s litinovou objímkou ​​válce a tranzistorovým zapalováním. Odolná konstrukce pracovního zařízení s hydraulickým podavačem umožňuje drcení až 6 m3 větví během hodiny. Motor pohání pracovní systém pomocí dvou hnacích řemenů. Hnací hřídel má ložiska a je vybavena třmeny pro usnadnění údržby stroje. Skartovačku lze snadno přepravovat díky velkým kolům a závěsu do auta. O bezpečnost obsluhy se starají spínače, které v případě nebezpečí vypnou motor, a tím zastaví pracovní buben.

Vlastnosti produktu:

- výkonný motor Loncin G420F s litinovým pouzdrem,

- odolné pracovní zařízení se dvěma řeznými noži,

- bezpečnost při práci díky bezpečnostním spínačům obsluhy,

- snadná přeprava stroje díky čerpaným kolům a tažnému zařízení,

- nastavitelný vypouštěcí deflektor,

- široký otvor podavače s gumou zabraňující vymrštění třísek směrem k obsluze,

- hřídel bubnu s ložisky pro snadnou údržbu stroje,

- pevná a stabilní konstrukce,

- dostupnost náhradních dílů

Profesionální vysoce výkonný spalovací drtič s hydraulickým podavačem a elektrickým startérem pro drcení materiálu do 12 cm.


Technická data:

- Výrobce motoru: Loncin
- Model motoru: G420F s elektrickým startováním
- Maximální výkon: 15 HP
- Výkon: 9,0 kW / 3600 ot./min / min
- Objem motoru: 420 cm3
- Objem palivové nádrže: 6,5 litru
- Objem olejové vany: 1,1l
- Max. průměr větve: 15 cm
- Řezací systém: 2 nože na kotouči + 1 protiostří + 10 brusných nožů
- Rozměry nože: 2 x 200 mm
- Pohon disku: 2 x klínový řemen
- Kapacita: 6m3/h
- Hydraulický systém: 4 l
- Rychlost otáčení podávacího válce: 0 - 600 ot./min., max. 240NM
- Hřídel: ložisko s maznicí
- Rychlost otáčení kotouče: 2000 ot./min
- Pneumatiky: 16x6,5-8
- Bezpečnostní spínače: 2
jeden na vstupu,
druhý je u řezného prvku
- Hydraulický podavač: ANO
- Nastavitelný vypouštěcí komín: ANO
- Kulový závěs pro auto / čtyřkolku: ANO
- Hmotnost stroje: 293 kg
- Další výhody: nafukovací kola, hák na auto, nastavitelný komín, bezpečnostní spínače
CEDRUS RB05 PRO-HE HACKBÜRSTE REBAK MIT HYDRAULISCHER ZUFUHR RB 05 12cm / 15 KM CEDRUS RB05 PRO-HE

VERBRENNUNGS-SHREDDER-HÄCKSLER FÜR ZWEIGE MIT HYDRAULISCHEM FEEDER

Holzhäcksler Häcksler Schredder

CEDRUS RB05 PRO-HE

12 CM / 15 KM

CEDRUS RB05PRO-HE ist eine Maschine mit einem hydraulischen Abzweigzubringer. Eine Walze mit Zähnen, die von einer Hydraulikpumpe angetrieben wird, übernimmt die Zuführung der Äste. Mit dem Hebel können Sie die Drehrichtung dieser Walze ändern oder stoppen, d. h. den Ast von den Messern abziehen. Die Vorschub- oder Rotationsgeschwindigkeit dieser Walze ist ebenfalls einstellbar. Diese Lösung ist besonders nützlich bei verzweigten Ästen, Ästen mit Stacheln, Dornen usw. Das Schneidsystem besteht nicht nur aus zwei feststehenden Messern auf der Scheibe, sondern auch mit 10 Häckselmessern.Die Äste werden auf 2 Klingen (und ein Gegenmesser) zugeführt, die zunächst geschnittenes Material sind. Anschließend wird das Schnittgut an das 10-Messer-System der Schneidscheibe übergeben, das das Material auf eine vorgegebene Größe zerkleinert. Das Hydrauliksystem hat ein Fassungsvermögen von 4 Litern. Loncin G420F Motor mit Schlüsselstart.

Der Benzinhäcksler CEDRUS RB05PRO-HE ist eine effiziente Maschine, die für die Bearbeitung von Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 12 cm entwickelt wurde. Der Zerkleinerer CEDRUS RB05PRO-HE ist eine Maschine zum Zerkleinern von Ästen mit einem Durchmesser von bis zu 120 mm. Er ist mit einem effizienten Loncin-Motor mit einem Hubraum von 420 cm3 mit gusseiserner Zylinderlaufbuchse und Transistorzündung ausgestattet. Die robuste Konstruktion des Arbeitsgerätes mit hydraulischem Beschicker ermöglicht das Zerkleinern von bis zu 6 m3 Ästen innerhalb einer Stunde. Der Motor treibt das Arbeitssystem über zwei Antriebsriemen an. Die Antriebswelle ist gelagert und mit Bremssätteln ausgestattet, um die Wartung der Maschine zu erleichtern. Dank großer Räder und einer Autokupplung lässt sich der Häcksler leicht transportieren. Die Sicherheit des Bedieners wird durch Schalter gewährleistet, die im Gefahrenfall den Motor abstellen und damit die Arbeitstrommel stoppen.

Produkteigenschaften:

- leistungsstarker Loncin G420F Motor mit einer gusseisernen Hülse,

- langlebiges Arbeitsgerät mit zwei Schneidmessern,

- Sicherheit bei der Arbeit dank der Sicherheitsschalter des Bedieners,

- einfacher Transport der Maschine durch gepumpte Räder und eine Autokupplung,

- verstellbares Auswurfblech,

- breite Einwurföffnung mit Gummi, der verhindert, dass die Späne in Richtung des Bedieners geschleudert werden,

- Trommelwelle mit Lagern zur einfachen Wartung der Maschine,

- starke, stabile Struktur,

- Verfügbarkeit von Ersatzteilen

Professioneller Hochleistungs-Verbrennungshäcksler mit hydraulischem Vorschub und Elektrostart zur Zerkleinerung des Materials bis 12 cm.


Technische Daten:

- Motorenhersteller: Loncin
- Motormodell: G420F mit Elektrostart
- Maximale Leistung: 15 PS
- Leistung: 9,0 kW / 3600 U/min / Mindest
- Hubraum: 420 cm3
- Tankinhalt: 6,5 Liter
- Ölwannenkapazität: 1,1 l
- Max. Zweigdurchmesser: 15 cm
- Schneidsystem: 2 Messer auf der Scheibe + 1 Gegenmesser + 10 Schleifmesser
- Messermaße: 2 x 200mm
- Laufwerk: 2 x Keilriemen
- Kapazität: 6m3 / h
- Hydrauliksystem: 4 L
- Drehzahl der Einzugswalze: 0 - 600 U/min, max. 240 NM
- Welle: Lager mit Schmiernippel
- Rotationsgeschwindigkeit der Klinge: 2000rpm
- Reifen: 16x6.5-8
- Sicherheitsschalter: 2
einer am Einlass,
der zweite ist am Schneidelement
- Hydraulischer Zubringer: JA
- Einstellbarer Abzugskamin: JA
- Kugelkupplung für das Auto / Quad: JA
- Maschinengewicht: 293 kg
- Zusätzliche Vorteile: aufblasbare Räder, Autohaken, verstellbarer Kamin, Sicherheitsschalter
CEDRUS RB05 PRO-HE CHIPPER BØRSTE REBAK MED HYDRAULIK FEEDER RB 05 12cm / 15 KM CEDRUS RB05 PRO-HE

FORBRÆNDINGSMASKINER TIL GREEN MED HYDRAULIK FØDER

CEDRUS RB05 PRO-HE

12 CM / 15 KM

CEDRUS RB05PRO-HE er en maskine med hydraulisk grenføder. En rulle med tænder, drevet af en hydraulisk pumpe, er ansvarlig for at fodre grenene. Ved hjælp af håndtaget kan du ændre rotationsretningen på denne rulle eller stoppe den, dvs. du kan trække grenen ud af knivene. Fremførings- eller rotationshastigheden af ​​denne rulle er også justerbar. Denne løsning er især anvendelig ved forgrenede lemmer, grene med pigge, torne osv. Skæresystemet er ikke kun to faste knive på skiven, men også 10 makuleringsknive Grenene føres til 2 klinger (og en modkniv), som i første omgang er skåret materiale. Derefter overføres afklippet til systemet med 10 knive på skæreskiven, som makulerer materialet til en given størrelse. Hydrauliksystemet har en kapacitet på 4 liter. Loncin G420F motor med nøglestart.

CEDRUS RB05PRO-HE benzinkværn er en effektiv maskine designet til at arbejde med grene med en diameter på op til 12 cm. CEDRUS RB05PRO-HE makuleringsmaskinen er en maskine designet til flishugning af grene med en diameter på op til 120 mm. Den er udstyret med en effektiv Loncin-motor med en kapacitet på 420 cm3 med cylindermanchet i støbejern og transistortænding. Den holdbare konstruktion af arbejdsanordningen med en hydraulisk føder gør det muligt at rive op til 6 m3 grene i løbet af en time. Motoren driver arbejdssystemet ved hjælp af to drivremme. Drivakslen har lejer og er udstyret med kalibre for at lette vedligeholdelsen af ​​maskinen. Makuleringsmaskinen kan nemt transporteres takket være store hjul og bilophæng. Operatørens sikkerhed sikres af kontakter, som i tilfælde af fare vil slukke for motoren, og dermed stoppe arbejdstromlen.

Produktegenskaber:

- kraftig Loncin G420F motor med en støbejernsmuffe,

- holdbar arbejdsanordning med to skæreknive,

- sikkerhed under arbejdet, takket være operatørens sikkerhedsafbrydere,

- nem transport af maskinen takket være pumpede hjul og et biltræk,

- justerbar udledningsdeflektor,

- bred indføringsåbning med gummi, der forhindrer spånen i at blive kastet mod operatøren,

- tromleaksel med lejer for nem vedligeholdelse af maskinen,

- stærk, stabil struktur,

- tilgængelighed af reservedele

Professionel højeffekt forbrændingskværn med hydraulisk føder og elektrisk start til makulering af materialet op til 12 cm.


Teknisk data:

- Motorfabrikant: Loncin
- Motormodel: G420F med el-start
- Maksimal effekt: 15 HK
- Effekt: 9,0kW / 3600 rpm / min
- Motorkapacitet: 420 cm3
- Brændstoftankkapacitet: 6,5 liter
- Oliepandens kapacitet: 1,1 l
- Max grendiameter: 15 cm
- Skæresystem: 2 knive på skiven + 1 modklinge + 10 slibeklinger
- Knivmål: 2 x 200 mm
- Skivedrev: 2 x kilerem
- Kapacitet: 6m3/t
- Hydrauliksystem: 4 L
- Fremføringsrullens rotationshastighed: 0 - 600 rpm, max 240NM
- Aksel: leje med smørenippel
- Rotationshastighed af klingen: 2000rpm
- Dæk: 16x6,5-8
- Sikkerhedskontakter: 2
en ved indløbet,
den anden er ved skæreelementet
- Hydraulisk føder: JA
- Justerbar afgangsskorsten: JA
- Kugletræk til bilen / Quad: JA
- Maskinens vægt: 293 kg
- Yderligere fordele: oppustelige hjul, bilkrog, justerbar skorsten, sikkerhedsafbrydere
CEDRUS RB05 PRO-HE CHIPPER BROSSE REBAK AVEC ALIMENTATION HYDRAULIQUE RB 05 12cm / 15 KM CEDRUS RB05 PRO-HE

BROYEUR À COMBUSTION POUR BRANCHES AVEC ALIMENTATION HYDRAULIQUE

CEDRUS RB05 PRO-HE

12 CM / 15 KM

CEDRUS RB05PRO-HE est une machine avec un dévidoir hydraulique. Un rouleau à dents, entraîné par une pompe hydraulique, est chargé d'alimenter les branches. A l'aide du levier, vous pouvez changer le sens de rotation de ce rouleau ou l'arrêter, c'est-à-dire que vous pouvez retirer la branche des couteaux. La vitesse d'alimentation ou de rotation de ce rouleau est également réglable. Cette solution est particulièrement utile avec des branches ramifiées, des branches avec des pointes, des épines, etc. Le système de coupe n'est pas seulement deux couteaux fixes sur le disque, mais aussi 10 couteaux de déchiquetage. qui sont initialement des matériaux coupés. Ensuite, les rognures sont transférées au système de 10 lames sur le disque de coupe, qui broie le matériau à une taille donnée. Le système hydraulique a une capacité de 4 litres. Moteur Loncin G420F avec démarrage à clé.

Le broyeur à essence CEDRUS RB05PRO-HE est une machine efficace conçue pour travailler avec des branches d'un diamètre allant jusqu'à 12 cm. Le broyeur CEDRUS RB05PRO-HE est une machine conçue pour le broyage des branches jusqu'à 120 mm de diamètre. Elle est équipée d'un moteur Loncin performant d'une cylindrée de 420 cm3 avec chemise de cylindre en fonte et allumage transistor. La construction durable du dispositif de travail avec un alimentateur hydraulique permet de broyer jusqu'à 6 m3 de branches en une heure. Le moteur entraîne le système de travail à l'aide de deux courroies d'entraînement. L'arbre d'entraînement a des roulements et est équipé d'étriers pour faciliter l'entretien de la machine. Le broyeur peut être facilement transporté grâce à de grandes roues et un attelage de voiture. La sécurité de l'opérateur est assurée par des interrupteurs qui, en cas de danger, couperont le moteur, et arrêteront ainsi le tambour de travail.

Caractéristiques du produit:

- puissant moteur Loncin G420F avec chemise en fonte,

- dispositif de travail durable avec deux couteaux de coupe,

- la sécurité pendant le travail, grâce aux interrupteurs de sécurité de l'opérateur,

- transport aisé de la machine grâce aux roues pompées et à un attelage de voiture,

- déflecteur de décharge réglable,

- large ouverture d'alimentation avec caoutchouc empêchant la projection du copeau vers l'opérateur,

- arbre de tambour avec roulements pour un entretien facile de la machine,

- structure solide et stable,

- disponibilité des pièces détachées

Broyeur à combustion professionnel haute puissance avec alimentateur hydraulique et démarrage électrique pour broyer le matériau jusqu'à 12 cm.


Données techniques:

- Constructeur moteur : Loncin
- Modèle de moteur : G420F avec démarrage électrique
- Puissance maximale : 15 CV
- Puissance : 9.0kW / 3600 tr/min / minute
- Capacité moteur : 420 cm3
- Capacité du réservoir de carburant : 6,5 litres
- Capacité carter d'huile : 1,1 l
- Diamètre max branche : 15 cm
- Système de coupe : 2 couteaux sur le disque + 1 contre-lame + 10 lames d'affûtage
- Dimensions du couteau : 2 x 200 mm
- Lecteur de disque : 2 x courroie trapézoïdale
- Capacité : 6m3/h
- Système hydraulique : 4 L
- Vitesse de rotation du rouleau d'alimentation : 0 - 600 tr/min, max 240 NM
- Arbre : roulement avec graisseur
- Vitesse de rotation de la lame : 2000rpm
- Pneus : 16x6.5-8
- Interrupteurs de sécurité : 2
un à l'entrée,
le second est au niveau de l'élément de coupe
- Alimentateur hydraulique : OUI
- Cheminée à refoulement réglable : OUI
- Boule d'attelage pour la voiture / Quad : OUI
- Poids de la machine : 293 kg
- Avantages supplémentaires : roues gonflables, crochet de voiture, cheminée réglable, interrupteurs de sécurité
CEDRUS RB05 PRO-HE FORGATÓKEFE REBAK HIDRAULIKUS ADAGOLÓVAL RB 05 12cm / 15 KM CEDRUS RB05 PRO-HE

ÉGÉSŰ APRÓASZTALÓ APRÓASZTÓ HIDRAULIKUS ADAGOLÓS ÁGOKHOZ

CEDRUS RB05 PRO-HE

12 CM / 15 KM

A CEDRUS RB05PRO-HE egy hidraulikus leágazó adagolóval ellátott gép. Az ágak táplálásáért egy hidraulikus szivattyúval meghajtott fogas henger felel. A kar segítségével megváltoztathatja ennek a hengernek a forgásirányát, vagy leállíthatja, azaz kihúzhatja az ágat a késekből. Ennek a görgőnek az adagolási vagy forgási sebessége is állítható. Ez a megoldás különösen hasznos elágazó végtagok, tüskés ágak, tövisek stb. esetén. A vágórendszer nem csak két fix kés a tárcsán, hanem 10 darab aprítókés is.Az ágakat 2 pengére (és egy ellenkésre) táplálják, amelyek kezdetben vágott anyag. Ezután a nyesedék a vágókorongon lévő 10 pengés rendszerbe kerül, amely adott méretűre aprítja az anyagot. A hidraulikus rendszer űrtartalma 4 liter. Loncin G420F motor kulcsos indítással.

A CEDRUS RB05PRO-HE benzines aprítógép egy hatékony gép, amelyet akár 12 cm átmérőjű ágak megmunkálására terveztek. A CEDRUS RB05PRO-HE aprítógép legfeljebb 120 mm átmérőjű ágak aprítására készült. Hatékony, 420 cm3 űrtartalmú Loncin motorral van felszerelve, öntöttvas hengerhüvellyel és tranzisztoros gyújtással. A hidraulikus adagolóval ellátott munkaeszköz tartós felépítése lehetővé teszi akár 6 m3 ág felaprítását egy órán belül. A motor két hajtószíj segítségével hajtja meg a működő rendszert. A hajtótengely csapágyakkal rendelkezik, és féknyergekkel van felszerelve, amelyek megkönnyítik a gép karbantartását. Az iratmegsemmisítő könnyen szállítható a nagy kerekeknek és az autós vonószerkezetnek köszönhetően. A kezelő biztonságát kapcsolók biztosítják, amelyek veszély esetén leállítják a motort, és ezzel leállítják a munkadobot.

Termék jellemzők:

- Erőteljes Loncin G420F motor öntöttvas hüvelyrel,

- tartós munkaeszköz két vágókéssel,

- biztonság munka közben a kezelő biztonsági kapcsolóinak köszönhetően,

- a gép egyszerű szállítása a szivattyúzott kerekeknek és az autós vonószerkezetnek köszönhetően,

- állítható kisülési terelő,

- széles adagolónyílás gumival, amely megakadályozza, hogy a forgács a kezelő felé kerüljön,

- csapágyas dobtengely a gép egyszerű karbantartása érdekében,

- erős, stabil szerkezet,

- pótalkatrészek elérhetősége

Professzionális, nagy teljesítményű égéstermék aprítógép hidraulikus adagolóval és elektromos indítóval, akár 12 cm-es anyag aprítására.


Műszaki adatok:

- Motorgyártó: Loncin
- Motormodell: G420F elektromos indítással
- Maximális teljesítmény: 15 LE
- Teljesítmény: 9.0kW / 3600 ford./perc / perc
- Motor űrtartalma: 420 cm3
- Üzemanyagtartály térfogata: 6,5 liter
- Olajteknő űrtartalma: 1,1 l
- Max ág átmérő: 15 cm
- Vágórendszer: 2 kés a tárcsán + 1 ellenkés + 10 köszörűkés
- A kés méretei: 2 x 200 mm
- Lemezhajtás: 2 x ékszíj
- Teljesítmény: 6m3 / h
- Hidraulika rendszer: 4 liter
- Előtoló görgő forgási sebessége: 0 - 600 ford./perc, max 240NM
- Tengely: csapágy zsírzógombbal
- A penge forgási sebessége: 2000 ford./perc
- Gumiabroncsok: 16x6,5-8
- Biztonsági kapcsolók: 2
egy a bemenetnél,
a második a vágóelemnél van
- Hidraulikus adagoló: IGEN
- Állítható nyomókémény: IGEN
- Golyóhorog az autóhoz / Quad: IGEN
- Gép súlya: 293 kg
- További előnyök: felfújható kerekek, autóhorog, állítható kémény, biztonsági kapcsolók
CEDRUS RB05 PRO-HE SPAZZOLA PER CIPPATORE REBAK CON ALIMENTATORE IDRAULICO RB 05 12cm / 15 KM CEDRUS RB05 PRO-HE

TRITURATORE A COMBUSTIONE CIPPATORE PER RAMI CON ALIMENTATORE IDRAULICO

CEDRUS RB05 PRO-HE

12 CM / 15 KM

CEDRUS RB05PRO-HE è una macchina con alimentatore di rami idraulico. Un rullo dentato, azionato da una pompa idraulica, è responsabile dell'alimentazione dei rami. Usando la leva, puoi cambiare il senso di rotazione di questo rullo o fermarlo, cioè puoi estrarre il ramo dai coltelli. Anche la velocità di avanzamento o rotazione di questo rullo è regolabile. Questa soluzione è particolarmente utile con rami ramificati, rami con aculei, spine, ecc. Il sistema di taglio non è solo di due coltelli fissi sul disco, ma anche di 10 coltelli trituratori.I rami sono alimentati a 2 lame (e un controcoltello), che sono inizialmente materiale tagliato. Quindi i ritagli vengono trasferiti al sistema di 10 lame sul disco di taglio, che tritura il materiale a una determinata dimensione. L'impianto idraulico ha una capacità di 4 litri. Motore Loncin G420F con avviamento a chiave.

Il biotrituratore a scoppio CEDRUS RB05PRO-HE è una macchina efficiente progettata per lavorare con rami fino a 12 cm di diametro. Il biotrituratore CEDRUS RB05PRO-HE è una macchina progettata per cippare rami con diametro fino a 120mm. È dotato di un efficiente motore Loncin con una cilindrata di 420 cm3 con camicia del cilindro in ghisa e accensione a transistor. La struttura durevole del dispositivo di lavoro con alimentatore idraulico consente di triturare fino a 6 m3 di rami in un'ora. Il motore aziona il sistema di lavoro mediante due cinghie di trasmissione. L'albero di trasmissione ha cuscinetti ed è dotato di pinze per facilitare la manutenzione della macchina. Il biotrituratore può essere facilmente trasportato grazie alle grandi ruote e al gancio di traino. La sicurezza dell'operatore è garantita da interruttori che, in caso di pericolo, spengono il motore, arrestando così il tamburo di lavoro.

Caratteristiche del prodotto:

- potente motore Loncin G420F con manicotto in ghisa,

- dispositivo di lavoro durevole con due coltelli da taglio,

- sicurezza durante il lavoro, grazie agli interruttori di sicurezza dell'operatore,

- facilità di trasporto della macchina grazie alle ruote pompanti e al gancio di traino,

- deflettore di scarico regolabile,

- ampia apertura di alimentazione con gomma che impedisce il lancio del truciolo verso l'operatore,

- albero tamburo con cuscinetti per una facile manutenzione della macchina,

- struttura forte e stabile,

- disponibilità di pezzi di ricambio

Trituratore professionale a combustione ad alta potenza con alimentatore idraulico e avviamento elettrico per triturare il materiale fino a 12 cm.


Dati tecnici:

- Produttore motore: Loncin
- Modello motore: G420F con avviamento elettrico
- Potenza massima: 15 HP
- Potenza: 9,0 kW / 3600 giri/min / min
- Cilindrata: 420 cm3
- Capacità serbatoio carburante: 6,5 litri
- Capacità coppa olio: 1,1 l
- Diametro massimo del ramo: 15 cm
- Sistema di taglio: 2 coltelli sul disco + 1 controlama + 10 lame abrasivi
- Dimensioni coltello: 2 x 200 mm
- Unità disco: 2 x cinghia trapezoidale
- Capacità: 6m3/h
- Impianto idraulico: 4 L
- Velocità di rotazione del rullo di alimentazione: 0 - 600 giri/min, max 240 NM
- Albero: cuscinetto con ingrassatore
- Velocità di rotazione della lama: 2000rpm
- Pneumatici: 16x6.5-8
- Interruttori di sicurezza: 2
uno all'ingresso,
il secondo è all'elemento di taglio
- Alimentatore idraulico: SI
- Camino di scarico regolabile: SI
- Attacco a sfera per auto/Quad: SI
- Peso della macchina: 293 kg
- Ulteriori vantaggi: ruote gonfiabili, gancio per auto, camino regolabile, interruttori di sicurezza
CEDRUS RB05 PRO-HE SKELDINIMO ŠEPEČIO REBAK SU HIDRAULINIU DĖTUVIU RB 05 12cm / 15 KM CEDRUS RB05 PRO-HE

DEGIMAS Smulkintuvas šakoms SU HIDRAULINIU tiektuvu

CEDRUS RB05 PRO-HE

12 CM / 15 KM

CEDRUS RB05PRO-HE yra mašina su hidrauliniu šakų tiektuvu. Už šakų maitinimą atsakingas volas su dantimis, varomas hidrauliniu siurbliu. Naudodami svirtį galite pakeisti šio volelio sukimosi kryptį arba jį sustabdyti, t.y. galite ištraukti šaką nuo peilių. Taip pat reguliuojamas šio volelio padavimo ar sukimosi greitis. Šis sprendimas yra ypač naudingas su šakotomis galūnėmis, šakomis su spygliais, spygliais ir tt Pjovimo sistema yra ne tik du fiksuoti peiliai ant disko, bet ir 10 smulkinimo peilių.Šakos tiekiamos į 2 ašmenis (ir priešinį peilį), kurie iš pradžių yra supjaustyta medžiaga. Tada nuopjovos perkeliamos į 10 ašmenų sistemą ant pjovimo disko, kuri susmulkina medžiagą iki nurodyto dydžio. Hidraulinė sistema yra 4 litrų talpos. Loncin G420F variklis su užvedimu rakteliu.

Benzininis smulkintuvas CEDRUS RB05PRO-HE yra efektyvi mašina, skirta dirbti su šakomis, kurių skersmuo iki 12 cm. Smulkintuvas CEDRUS RB05PRO-HE – tai mašina, skirta iki 120 mm skersmens šakoms smulkinti. Jame sumontuotas efektyvus 420 cm3 darbinio tūrio Loncin variklis su ketaus cilindro įvore ir tranzistoriniu uždegimu. Patvari darbo įrenginio konstrukcija su hidrauliniu tiektuvu leidžia per valandą susmulkinti iki 6 m3 šakų. Variklis varo darbinę sistemą naudodamas du pavaros diržus. Varomasis velenas turi guolius ir turi suportus, palengvinančius mašinos priežiūrą. Dėl didelių ratų ir automobilio prikabinimo smulkintuvą galima lengvai transportuoti. Operatoriaus saugumas užtikrinamas jungikliais, kurie, iškilus pavojui, išjungs variklį ir taip sustabdys darbinį būgną.

Produkto charakteristikos:

- galingas Loncin G420F variklis su ketaus mova,

- patvarus darbo įrenginys su dviem pjovimo peiliais,

- sauga darbo metu dėl operatoriaus saugos jungiklių,

- lengvas mašinos transportavimas dėl pumpuojamų ratų ir automobilio prikabinimo,

- reguliuojamas išmetimo deflektorius,

- plati tiektuvo anga su guma, neleidžiančia drožlei išmesti į operatorių,

- būgno velenas su guoliais, kad būtų lengva prižiūrėti mašiną,

- tvirta, stabili konstrukcija,

- atsarginių dalių prieinamumas

Profesionalus didelio galingumo degimo smulkintuvas su hidrauliniu tiektuvu ir elektriniu paleidimu, skirtas susmulkinti medžiagą iki 12 cm.


Techniniai duomenys:

- Variklio gamintojas: Loncin
- Variklio modelis: G420F su elektriniu paleidimu
- Maksimali galia: 15 AG
- Galia: 9.0kW / 3600 aps./min / min
- Variklio darbinis tūris: 420 cm3
- Kuro bako talpa: 6,5 litro
- Alyvos bako talpa: 1,1 l
- Maksimalus šakos skersmuo: 15 cm
- Pjovimo sistema: 2 peiliai ant disko + 1 priešpriešinis peilis + 10 šlifavimo peilių
- Peilio matmenys: 2 x 200mm
- Diskų pavara: 2 x V formos diržas
- Našumas: 6m3/val
- Hidraulinė sistema: 4 l
- Tiekimo volelio sukimosi greitis: 0 - 600 aps./min., maks. 240NM
- Velenas: guolis su tepimo antgaliu
- Ašmenų sukimosi greitis: 2000 aps./min
- Padangos: 16x6,5-8
- Apsauginiai jungikliai: 2
vienas prie įleidimo angos,
antrasis yra prie pjovimo elemento
- Hidraulinis tiektuvas: TAIP
- Reguliuojamas išmetimo kaminas: TAIP
- Rutulinis kablys automobiliui / keturračiui: TAIP
- Mašinos svoris: 293 kg
- Papildomi privalumai: pripučiami ratai, automobilio kablys, reguliuojamas kaminas, apsauginiai jungikliai
CEDRUS RB05 PRO-HE SKALDOŠANAS BIRSTES REBAK AR HIDRAULISKO PADEVU RB 05 12cm / 15 KM CEDRUS RB05 PRO-HE

DEDZINĀŠANĀS SPRALZINĀTĀJS ZARĒM AR HIDRAULISKO PADEVU

CEDRUS RB05 PRO-HE

12 CM / 15 km

CEDRUS RB05PRO-HE ir mašīna ar hidraulisko zaru padevēju. Par zaru barošanu ir atbildīgs veltnis ar zobiem, ko darbina hidrauliskais sūknis. Izmantojot sviru, jūs varat mainīt šī veltņa griešanās virzienu vai apturēt to, t.i., jūs varat izņemt zaru no nažiem. Ir regulējams arī šī veltņa padeves vai griešanās ātrums. Šis risinājums ir īpaši noderīgs ar sazarotām ekstremitātēm, zariem ar vārpām, ērkšķiem utt.. Griešanas sistēma ir ne tikai divi fiksēti naži uz diska, bet arī 10 smalcināšanas naži.Zari tiek padoti uz 2 asmeņiem (un pretnazi), kas sākotnēji ir griezts materiāls. Pēc tam atgriezumus pārnes uz griešanas diska 10 asmeņu sistēmu, kas sasmalcina materiālu līdz noteiktam izmēram. Hidrauliskās sistēmas tilpums ir 4 litri. Loncin G420F dzinējs ar atslēgu palaišanu.

Benzīna smalcinātājs CEDRUS RB05PRO-HE ir efektīva mašīna, kas paredzēta darbam ar zariem, kuru diametrs ir līdz 12 cm. Smalcinātājs CEDRUS RB05PRO-HE ir mašīna, kas paredzēta zaru šķeldēšanai ar diametru līdz 120mm. Tas ir aprīkots ar efektīvu Loncin dzinēju ar 420 cm3 tilpumu ar čuguna cilindra uzmavu un tranzistora aizdedzi. Izturīgā darba iekārtas konstrukcija ar hidraulisko padevēju ļauj stundas laikā sasmalcināt līdz 6 m3 zaru. Dzinējs darbina darba sistēmu, izmantojot divas piedziņas siksnas. Piedziņas vārpstai ir gultņi, un tā ir aprīkota ar suportiem, lai atvieglotu iekārtas apkopi. Smalcinātāju var viegli transportēt, pateicoties lielajiem riteņiem un automašīnas sakabei. Operatora drošību nodrošina slēdži, kas briesmu gadījumā izslēgs dzinēju, tādējādi apturot darba cilindru.

Produkta raksturojums:

- jaudīgs Loncin G420F dzinējs ar čuguna uzmavu,

- izturīga darba ierīce ar diviem griešanas nažiem,

- drošība darba laikā, pateicoties operatora drošības slēdžiem,

- viegla mašīnas transportēšana, pateicoties sūknējamiem riteņiem un automašīnas sakabei,

- regulējams izplūdes deflektors,

- plata padeves atvere ar gumiju, kas novērš skaidas izmešanu pret operatoru,

- trumuļa vārpsta ar gultņiem, lai atvieglotu iekārtas apkopi,

- spēcīga, stabila struktūra,

- rezerves daļu pieejamība

Profesionāls lieljaudas sadedzināšanas smalcinātājs ar hidraulisko padevi un elektrisko starteri materiāla smalcināšanai līdz 12 cm.


Tehniskie dati:

- Dzinēja ražotājs: Loncin
- Dzinēja modelis: G420F ar elektrisko starteri
- Maksimālā jauda: 15 ZS
- Jauda: 9.0kW / 3600 apgr./min / min
- Dzinēja tilpums: 420 cm3
- Degvielas tvertnes tilpums: 6,5 litri
- Eļļas pannas tilpums: 1,1 l
- Maksimālais zaru diametrs: 15 cm
- Griešanas sistēma: 2 naži uz diska + 1 pretasmens + 10 slīpēšanas asmeņi
- Naža izmēri: 2 x 200mm
- Disku piedziņa: 2 x ķīļsiksna
- Jauda: 6m3 / h
- Hidrauliskā sistēma: 4 l
- Padeves veltņa griešanās ātrums: 0 - 600 apgr./min, max 240NM
- Vārpsta: gultnis ar eļļošanas nipeli
- Asmens griešanās ātrums: 2000 apgr./min
- Riepas: 16x6,5-8
- Drošības slēdži: 2
viens pie ieplūdes,
otrais ir pie griešanas elementa
- Hidrauliskais padevējs: JĀ
- Regulējams izplūdes skurstenis: JĀ
- Lodveida sakabe automašīnai / Quad: JĀ
- Mašīnas svars: 293 kg
- Papildus priekšrocības: piepūšamie riteņi, auto āķis, regulējams skurstenis, drošības slēdži
CEDRUS RB05 PRO-HE ROZDRABNIACZ SPALINOWY REBAK DO GAŁĘZI Z PODAJNIKIEM HYDRAULICZNYM RB 05 12cm / 15 KM CEDRUS RB05 PRO-HE

ROZDRABNIACZ SPALINOWY RĘBAK DO GAŁĘZI Z PODAJNIKIEM HYDRAULICZNYM

CEDRUS RB05 PRO-HE

12 CM / 15 KM

CEDRUS RB05PRO-HE jest to maszyna z hydraulicznym podajnikiem gałęzi. Za podawanie gałęzi odpowiada walec z zębami napędzany za pomocą pompy hydraulicznej. Za pomocą dźwigni możesz zmieniać kierunek obrotu tego walca lub go zatrzymać czyli możesz cofnąć gałąź od noży. Prędkość podawania czyli obrotu tego walca też jest regulowana. To rozwiązanie jest szczególnie przydatne przy rozgałęzionych konarach, gałęziach z kolcami, cierniami itd. Układ tnący to nie tylko dwa stałe noże na tarczy, ale także noże rozdrabniające jest ich 10 szt. Gałęzie podawane są na 2 ostrza (oraz nóż kontrujący), które wstępnie tną materiał. Następnie ścinki trafiają na system 10 ostrzy na tarczy tnącej, które rozdrabniają materiał do zadanej wielkości. Układ hydrauliczny ma pojemność 4l. Silnik Loncin G420F z rozruchem na kluczyk.

Rozdrabniacz spalinowy CEDRUS RB05PRO-HE to wydajna maszyna przeznaczona do pracy z gałęziami o średnicy aż do 12 cm. Rozdrabniacz CEDRUS RB05PRO-HE to maszyna przeznaczona do zrąbkowani gałęzi o średnicy do 120mm. Wyposażona została w wydajny silnik Loncin o pojemności 420cm3 z żeliwną tuleją cylindra oraz tranzystorowym zapłonem. Wytrzymała konstrukcja urządzania roboczego z hydraulicznym podajnikiem , pozwala na rozdrobnienie w ciągu godziny do 6 m3 gałęzi. Silnik napędza układ roboczy za pomocą dwóch pasków napędowych. Wał napędowy jest łożyskowany i wyposażony w kalamitki ułatwiające konserwację maszyny. Rozdrabniacz można w łatwy sposób transportować, dzięki dużym kołom oraz zaczepowi samochodowemu. Nad bezpieczeństwem operatora czuwają wyłączniki, które w razie niebezpieczeństwa wyłączą silnik, a co za tym idzie zatrzymają bęben roboczy.

Charakterystyka Produktu:

- mocny silnik Loncin G420F z żeliwną tuleją,

- wytrzymałe urządzanie robocze z dwoma nożami skrawającymi,

- bezpieczeństwo podczas pracy, dzięki wyłącznikom zabezpieczającym operatora,

- łatwa transport maszyny, dzięki pompowanym kołom oraz zaczepowi samochodowemu,

- regulowany deflektor wyrzutowy,

- szeroki otwór podajnika z gumą zabezpieczającą przed wyrzuceniem zrębka w stronę operatora,

- łożyskowany wał bębna z kalamitkami dla łatwej konserwacji maszyny,

- mocna, stabilna konstrukcja,

- dostępność części zamiennych

Profesjonalny rozdrabniacz spalinowy dużej mocy z Hydraulicznym podajnikiem i elektrycznym startem do 12 cm rozdrabniania materiału.


Dane Techniczne:

- Producent silnika: Loncin
- Model silnika: G420F z elektrycznym startem
- Moc Maksymalna : 15 KM
- Moc : 9,0kW / 3600 obr. / min
- Pojemność silnika: 420 cm3
- Pojemność zbiornika paliwa: 6,5 l
- Pojemność miski olejowej: 1,1 l
- Max średnica gałęzi: 15 cm
- Układ tnący : 2 noże na tarczy + 1 ostrze kontrujące + 10 ostrzy rozdrabniających
- Wymiary noża: 2 x 200mm
- Napęd tarczy: 2 x pasek klinowy
- Wydajność: 6m3/h
- Układ hydrauliczny: 4 L
- Prędkość obrotowa walca podającego: 0 – 600obr./min, max 240NM
- Wał: łożyskowany ze smarowniczką
- Prędkość obrotowa tarczy: 2000obr./min
- Opony: 16x6.5-8
- Wyłączniki bezpieczeństwa: 2
jeden przy wlocie,
drugi przy elemencie tnącym
- Podajnik Hydrauliczny : TAK
- Regulowany komin wyrzutu: TAK
- Zaczep kulowy do samochodu/ Quada : TAK
- Waga maszyny: 293 kg
- Dodatkowe zalety pompowane koła, zaczep samochodowy, regulowany komin, wyłączniki bezpieczeństwa
CEDRUS RB05 PRO-HE PERIE CHIPPER REBAK CU ALIMENTATOR HIDRAULIC RB 05 12cm / 15 KM CEDRUS RB05 PRO-HE

TOCITOR PENTRU ARDER PENTRU RAMURI CU ALIMENTATOR HIDRAULIC

CEDRUS RB05 PRO-HE

12 CM / 15 KM

CEDRUS RB05PRO-HE este o mașină cu alimentator hidraulic pentru ramuri. O rolă cu dinți, antrenată de o pompă hidraulică, este responsabilă de alimentarea ramurilor. Folosind pârghia, puteți schimba sensul de rotație al acestei role sau o puteți opri, adică puteți retrage ramura din cuțite. Viteza de alimentare sau de rotație a acestei role este de asemenea reglabilă. Această soluție este utilă în special cu membre ramificate, ramuri cu țepi, spini etc.. Sistemul de tăiere nu este doar două cuțite fixe pe disc, ci și 10 cuțite de mărunțit.Crengile sunt alimentate la 2 lame (și un contracuțit), care sunt inițial material tăiat. Apoi tăieturile sunt transferate în sistemul de 10 lame de pe discul de tăiere, care maruntește materialul la o dimensiune dată. Sistemul hidraulic are o capacitate de 4 litri. Motor Loncin G420F cu pornire cu cheie.

Tocatorul pe benzina CEDRUS RB05PRO-HE este o masina eficienta conceputa pentru a lucra cu ramuri cu diametrul de pana la 12 cm. Tocatorul CEDRUS RB05PRO-HE este o masina proiectata pentru tocat ramuri cu un diametru de pana la 120 mm. Este echipat cu un motor Loncin eficient cu o capacitate de 420 cmc cu manșon cilindric din fontă și aprindere cu tranzistor. Construcția durabilă a dispozitivului de lucru cu un alimentator hidraulic permite mărunțirea a până la 6 m3 de ramuri într-o oră. Motorul antrenează sistemul de lucru folosind două curele de transmisie. Arborele de antrenare are rulmenți și este echipat cu etriere pentru a facilita întreținerea mașinii. Tocatorul poate fi transportat cu usurinta datorita rotilor mari si a unui cuplaj auto. Siguranța operatorului este asigurată de întrerupătoare care, în caz de pericol, vor opri motorul, și astfel vor opri tamburul de lucru.

Caracteristicile produsului:

- motor puternic Loncin G420F cu manșon din fontă,

- dispozitiv de lucru durabil cu două cuțite de tăiere,

- siguranta in timpul muncii, datorita intrerupatoarelor de siguranta ale operatorului,

- transport ușor al mașinii datorită roților pompate și unui cârlig de mașină,

- deflector de refulare reglabil,

- deschidere largă de alimentare cu cauciuc care împiedică aruncarea așchiei către operator,

- arbore tambur cu rulmenți pentru întreținerea ușoară a mașinii,

- structura puternica, stabila,

- disponibilitatea pieselor de schimb

Tocator profesional cu ardere de mare putere cu alimentator hidraulic si pornire electrica pentru maruntirea materialului pana la 12 cm.


Date tehnice:

- Producător motor: Loncin
- Model motor: G420F cu pornire electrica
- Putere maxima: 15 CP
- Putere: 9.0kW / 3600 rpm / min
- Capacitate motor: 420 cmc
- Capacitate rezervor de combustibil: 6,5 litri
- Capacitate baia de ulei: 1,1 l
- Diametru maxim ram: 15 cm
- Sistem de taiere: 2 cutite pe disc + 1 contralama + 10 lame de slefuit
- Dimensiuni cuțit: 2 x 200mm
- Drive disc: 2 x curele trapezoidale
- Capacitate: 6m3/h
- Sistem hidraulic: 4 L
- Viteza de rotatie a rolei de alimentare: 0 - 600 rpm, max 240NM
- Arbore: rulment cu niplu de ungere
- Viteza de rotatie a lamei: 2000rpm
- Anvelope: 16x6,5-8
- Întrerupătoare de siguranță: 2
unul la intrare,
al doilea este la elementul de tăiere
- Alimentator hidraulic: DA
- Coș de evacuare reglabil: DA
- Cârlig cu bilă pentru mașină / Quad: DA
- Greutatea mașinii: 293 kg
- Avantaje suplimentare: roti gonflabile, carlig auto, cos reglabil, intrerupatoare de siguranta
CEDRUS RB05 PRO-HE CHIPPER BRUSH BRUSH REBAK С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ RB 05 12 см / 15 км CEDRUS RB05 PRO-HE

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ СГОРАНИЯ ДЛЯ ФИЛИАЛОВ С ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ

CEDRUS RB05 PRO-HE

12 СМ / 15 КМ

CEDRUS RB05PRO-HE - машина с гидравлическим устройством подачи ответвлений. Каток с зубьями, приводимый в действие гидравлическим насосом, отвечает за подачу веток. С помощью рычага можно изменить направление вращения этого ролика или остановить его, т.е. вынуть ветку из ножей. Скорость подачи или вращения этого ролика также регулируется. Это решение особенно полезно для разветвленных ветвей, ветвей с шипами, шипов и т. Д. Режущая система - это не только два фиксированных ножа на диске, но также 10 измельчающих ножей. Ветви подаются на 2 лезвия (и встречный нож), которые являются изначально нарезанным материалом. Затем обрезки передаются на систему из 10 лезвий на отрезном диске, которая измельчает материал до заданного размера. Гидравлическая система имеет объем 4 литра. Двигатель Loncin G420F с ключом запуска.

Бензиновый измельчитель CEDRUS RB05PRO-HE - это эффективная машина, предназначенная для работы с ветками диаметром до 12 см. Измельчитель CEDRUS RB05PRO-HE - это машина, предназначенная для измельчения веток диаметром до 120 мм. Он оснащен экономичным двигателем Loncin объемом 420 см3 с чугунной гильзой цилиндра и транзисторным зажиганием. Прочная конструкция рабочего устройства с гидравлическим питателем позволяет измельчить до 6 м3 веток за час. Двигатель приводит в движение рабочую систему с помощью двух приводных ремней. Приводной вал имеет подшипники и суппорты для облегчения обслуживания машины. Измельчитель легко транспортируется благодаря большим колесам и автомобильному сцепному устройству. Безопасность оператора обеспечивается выключателями, которые в случае опасности выключат двигатель и тем самым остановят рабочий барабан.

Характеристика продукта:

- мощный двигатель Loncin G420F с чугунной гильзой,

- прочное рабочее устройство с двумя режущими ножами,

- безопасность во время работы благодаря предохранительным выключателям оператора,

- легкая транспортировка машины благодаря накачанным колесам и автомобильной сцепке,

- регулируемый дефлектор нагнетания,

- широкое отверстие питателя с резиновым покрытием, предотвращающее выброс стружки в сторону оператора,

- вал барабана с подшипниками для облегчения обслуживания машины,

- прочная, устойчивая конструкция,

- наличие запчастей

Профессиональный мощный измельчитель с гидравлическим питателем и электрическим стартером для измельчения материала до 12 см.


Технические данные:

- Производитель двигателя: Loncin
- Модель двигателя: G420F с электростартером
- Максимальная мощность: 15 л.с.
- Мощность: 9,0 кВт / 3600 об / мин / мин
- Объем двигателя: 420 см3
- Емкость топливного бака: 6,5 литров
- Емкость масляного поддона: 1,1 л
- Максимальный диаметр ветки: 15 см
- Система резки: 2 ножа на диске + 1 встречный нож + 10 шлифовальных ножей
- Размеры ножа: 2 х 200 мм
- Дисковый привод: 2 клиновых ремня
- Производительность: 6 м3 / ч
- Гидравлическая система: 4 л
- Скорость вращения подающего ролика: 0-600 об / мин, макс. 240 Нм
- Вал: подшипник со смазочным ниппелем
- Скорость вращения полотна: 2000 об / мин.
- Шины: 16х6,5-8
- Выключатели безопасности: 2
один на входе,
второй - у режущего элемента
- Гидравлический питатель: ДА
- Регулируемая вытяжная труба: ДА
- Шаровая сцепка для автомобиля / квадроцикла: ДА
- Вес станка: 293 кг
- Дополнительные преимущества: надувные колеса, автомобильный крюк, регулируемый дымоход, аварийные выключатели.
CEDRUS RB05 PRO-HE ЩІТКА-ЧІПЕР REBAK З ГІДРАВЛІЧНИМ ПОДАВАЛЬНИКОМ RB 05 12 см / 15 КМ CEDRUS RB05 PRO-HE

ПОКІЛЬНИК ДЛЯ ГІЛКІВ З ГІДРАВЛІЧНИМ ПОДАВАЛЬНИКОМ

CEDRUS RB05 PRO-HE

12 см / 15 км

CEDRUS RB05PRO-HE – це машина з гідравлічним живильником гілок. За подачу гілок відповідає каток із зубцями, що приводиться в рух гідронасосом. Використовуючи важіль, ви можете змінити напрямок обертання цього ролика або зупинити його, тобто витягнути гілку з ножів. Швидкість подачі або обертання цього ролика також регулюється. Це рішення особливо корисно для розгалужених кінцівок, гілок з шипами, шипами і т. д. Система різання - це не тільки два закріплених ножа на диску, а й 10 подрібнюючих ножів. Гілки подаються на 2 леза (і контрнож), які спочатку є вирізаним матеріалом. Потім обрізки переносяться в систему з 10 лез на відрізний диск, який подрібнює матеріал до заданого розміру. Гідравлічна система має ємність 4 літри. Двигун Loncin G420F з ключем запуску.

Бензиновий подрібнювач CEDRUS RB05PRO-HE – це ефективна машина, призначена для роботи з гілками діаметром до 12 см. Подрібнювач CEDRUS RB05PRO-HE - це машина, призначена для подрібнення гілок діаметром до 120 мм. Він оснащений ефективним двигуном Loncin об’ємом 420 см3 з чавунною гільзою циліндра і транзисторним запалюванням. Міцна конструкція робочого пристрою з гідравлічним живильником дозволяє протягом години подрібнити до 6 м3 гілок. Двигун приводить в рух робочу систему за допомогою двох приводних ременів. Привідний вал має підшипники та оснащений супортами для полегшення обслуговування машини. Подрібнювач можна легко транспортувати завдяки великим колесам і автомобільному зчіпці. Безпека оператора забезпечується перемикачами, які в разі небезпеки вимикають двигун, і таким чином зупиняють робочий барабан.

Характеристики продукту:

- потужний двигун Loncin G420F з чавунною гільзою,

- міцний робочий пристрій з двома ріжучими ножами,

- безпека під час роботи, завдяки захисним вимикачам оператора,

- легке транспортування машини завдяки підкачаним колесам і автомобільному зчіпці,

- регульований дефлектор скидання,

- широкий отвір подачі з гумою, що запобігає викиду стружки в бік оператора,

- вал барабана з підшипниками для легкого обслуговування машини,

- міцна, стабільна конструкція,

- наявність запчастин

Професійний високопотужний подрібнювач згоряння з гідравлічним живильником і електричним стартом для подрібнення матеріалу до 12 см.


Технічні дані:

- Виробник двигуна: Loncin
- Модель двигуна: G420F з електрозапуском
- Максимальна потужність: 15 кінських сил
- Потужність: 9,0 кВт / 3600 об/хв / хв
- Об'єм двигуна: 420 см3
- Ємність паливного бака: 6,5 л
- Ємність масляного піддону: 1,1 л
- Максимальний діаметр гілки: 15 см
- Система різання: 2 ножа на диску + 1 контрлезо + 10 шліфувальних лез
- Розмір ножа: 2 х 200 мм
- Дисковий привід: 2 х клинових ремінь
- Потужність: 6м3 / год
- Гідравлічна система: 4 л
- Швидкість обертання подаючого ролика: 0 - 600 об/хв, максимум 240 НМ
- Вал: підшипник з мастильним ніпелем
- Швидкість обертання леза: 2000 об/хв
- Шини: 16x6,5-8
- Запобіжні вимикачі: 2
один на вході,
другий - біля ріжучого елемента
- Гідравлічний живильник: ТАК
- Регульований вихідний димохід: ТАК
- Кульова зчіпка для автомобіля / Quad: ТАК
- Вага машини: 293 кг
- Додаткові переваги: ​​надувні колеса, автомобільний гак, регульований димохід, запобіжні вимикачі
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!

Similar ads

New Stiler €2,220 Wood chipper 2023 Euro 5 Poland, Opalenica